Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Reuse, Recycle - Buy Used Textbooks

Villkor

Användarvillkor på uBooks

Allmänt

Dessa villkor (“Användarvillkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på uBooks webbplats och mobila applikationer (tillsammans kallar vi dessa för “Webbplatsen”) och sådana villkor som uBooks i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av uBooks tjänster (”Tjänsterna”).

Tjänsterna tillhandahålls av uBooks AB, org. Nummer 641019-6270 (“uBooks” eller “vi”) som är ett bolag inom Schibsted Media Group (“Schibsted”). Schibsted ASA är moderbolag för bolagen inom Schibsted Media Group. Mer information om Schibsted Media Group och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här: http://www.schibsted.com.

Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Dessa Användarvillkor gäller från den 10 februari 2017. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant och skriva ut en kopia av Användarvillkoren för framtida bruk.

Dina personuppgifter

I uBooks personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor.

Annonsering på uBooks

I uBooks Regler för annonsering (se nedan) finns regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera på uBooks måste du följa reglerna för annonsering.

uBooks förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (“Användargenererat innehåll”).

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enligt med Användarvillkoren.

Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att uBooks även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du uBooks en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. uBooks får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. uBooks rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från uBooks för uBooks användning av det Användargenererade innehållet.

Immateriella rättigheter

uBooks, eller uBooks licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material uBooks exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från uBooks.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från uBooks.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.

Ansvar

uBooks garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför uBooks kontroll och uBooks ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. uBooks kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor. uBooks har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen. uBooks ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

uBooks ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla uBooks skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på uBooks måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom uBooks tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. uBooks tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering. Exempel på tilläggstjänster är ändring eller förnyelse av annons, dessa tjänster anses fullgjorda så snart annonsen ändrats eller förnyats.

Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med uBooks, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted ASA eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

Förändringar i Tjänsterna

uBooks kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig uBooks rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

Ändringar i Användarvillkoren

uBooks kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Kontaktuppgifter

uBooks, Multrågatan 21, 16254 Vällingby

För snabbast möjliga svar använd istället vårt mejlformulär.

Regler för annonsering

uBooks gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på Webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

uBooks “Privatannonser” är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Användarvillkor.

uBooks “Företagsannonser” är till för företag. uBooks förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Följande kategoriseras som företag:

 • Juridiska personer
 • Annonsör med varor som säljs med avdragbar moms

Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Publiceringstid: uBooks tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Webbplatsen. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du har sålt det som du har annonserat. Eftersom uBooks vill minimera antalet inaktuella annonser på Webbplatsen tas en annons bort av uBooks efter två månader från publiceringsdagen.

Granskning och kontroll av annonser och användare: uBooks förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot uBooks principer och anda. Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av uBooks.

uBooks meddelandetjänst: I uBooks meddelandetjänst kan du skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du skickat till eller tagit emot från andra uBooks-användare finns på så vis samlade på uBooks i ditt användarkonto. Om du har valt att få e-postnotiser skickas meddelanden även till din registrerade e-postadress. Du kan svara på meddelanden direkt på uBooks eller via e-post.

När du använder meddelandetjänsten ersätts din e-postadress med ett alias. Detta sker av säkerhetsskäl. Namn och telefonnummer som du angett i svarsformuläret eller i annonsen bifogas däremot i meddelandet. Om e-postadress skrivs in i meddelandetexten kommer denna att tas bort.

God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklar förutsättning för en bra affärsmiljö och goda affärer. Därför är det självklart inte tillåtet att:

 • Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon i uBooks meddelandetjänst.
 • Använda uBooks meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling.
 • I övrigt missbruka uBooks meddelandetjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.

uBooks kommer att filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. uBooks kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot våra Användarvillkor. uBooks förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

Återbetalning och tillgodo: Om en annons nekas publicering får du ett tillgodohavande på uBooks motsvarande annonsens värde. Ett tillgodohavande kan även komma att erbjudas vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar. Tillgodohavandet kopplas till annonsörens e-postadress, är giltigt under ett års tid och kan inte användas för delbetalning. Om du inte önskar ett tillgodohavande kan du få återbetalning av erlagda avgifter. Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot uBooks regler ger inte rätt till återbetalning eller kompensation och innebär att eventuella tillgodohavanden ogiltigförklaras.

Språk: Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts.

Inte ren marknadsföring: Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten. Företag med Seller har möjlighet att presentera sin verksamhet på sin Sellerssida (se under rubriken “Seller  på uBooks”). Efterlysningar får endast göras av stulna eller borttappade varor eller djur.

Beskrivning: Annonsrubriken måste beskriva varan, inga företagsnamn, personlig webbsida eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är uBooks egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar eller som innebär otillåten användning av annans varumärke.

E-post: Om du när du annonserar endast kan nås via telefon, skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.

Inga dubbletter: Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller tjänst under flera län eller i mer än en kategori.

Ändring av vara i annons: Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara vid ändring eller förnyelse av annonsen.

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden: Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. uBooks förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt uBooks bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska.

Piratkopior och förfalskningar: Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter, CD/DVD, programkort eller dator/TV-spelsprogramvara. När du säljer märkesprodukter måste du därför intyga att varan är original.

Olagliga varor: Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras. Här följer några exempel på olagliga varor:

 • Alkohol, narkotika, tobak
 • Olagliga vapen (t.ex. automatvapen, stiletter, batonger)
 • Läkemedel
 • Produkter för trådlös överföring på 1,2-GHz-bandet
 • Vissa kemiska preparat (t.ex. kvicksilver)
 • Människodelar
 • Hittelön eller ersättning för anskaffande av bostad
 • Laservarnare
 • Aktier (affärsöverlåtelser tillåtna)
 • Förfalskade mynt och sedlar

Otillåtna varor: uBooks har restriktioner mot vissa typer av varor som inte får annonseras. Här följer några exempel på otillåtna varor:

Varor:

 • Hälso- eller skönhetspreparat (parfymer undantaget)
 • Osmakliga vapen
 • Begagnade underkläder
 • Registreringspapper
 • Parkeringstillstånd
 • Linser (när dessa säljs av privatperson)
 • Pornografi och sexleksaker
 • E-postadresser
 • Medlemskap på hemsidor
 • Telefonnummer (dock får abonnemang överlåtas i samband med telefonförsäljning)
 • Egna radio- eller TV-inspelningar
 • Stötande propaganda (samlarföremål från andra världskriget är dock som regel tillåtet)
 • Franchiseverksamheter (undantaget uBooks Jobb)
 • Produkter för att låsa upp mobiltelefoner
 • Replikor av olagliga vapen
 • Vissa matvaror (t.ex. störkaviar)
 • Produkter som är avsedda för att undvika/försvåra uttagande av trängselskatt
 • Laserpekare som överstiger 5 mW och samtliga laserpekare med grön laser
 • Affärsöverlåtelser av företag eller verksamheter utanför Norden eller EU

 

Stötande och kränkande innehåll: Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Underkläder och badkläder: Bilder och filmer föreställande modeller som visar underkläder eller baddräkter är inte tillåtet.

Tredjepartsinformation: När du lägger upp din annons kan viss tilläggsinformation komma att visas i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system vilka tillhandahålls av tredje part och uBooks tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna uBooks om något inte stämmer.

Länkar och hänvisningar: Endast annonsörer med Seller på Webbplatsen har möjlighet att ha länkar med i annonsen (se under rubriken “Seller på uBooks”). Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, d.v.s. du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats. Det är ej tillåtet att länka eller hänvisa till sidor där relevant information är dold bakom medlemskap eller på annat vis är lösenordsskyddad.

Bilder och filmer: Bilder och filmer ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn. För fordon måste bilden föreställa fordonet i annonsen och samma bild får inte användas i mer än en annons samtidigt. Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Användarvillkor under punkten Användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till uBooks varvid uBooks får rätt att fritt förfoga över innehållet.

Vattenstämplar: Bilder publiceras med uBooks vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte medgivits av dig som användare. Det är därför inte tillåtet att infoga egen vattenstämpel i bild eller film som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder med undantag för annonserna i kategorierna för Tjänster, eller om det är själva företaget du säljer.

Deklaration av försäljning: Inkomsten från enstaka försäljningar, t.ex. möbler, hemelektronik och prydnadsföremål, behöver du inte ta upp i inkomstdeklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket.